MANTENIMENT JARDINERIA I ARBRAT PÚBLIC

L’Ajuntament de Sant Boi disposa d’un servei de Manteniment de zones verdes i arbrat destinat a garantir la qualitat dels espais verds a la ciutat.

D’acord amb el Pla director del verd urbà de Sant Boi de Llobregat elaborat per la Diputació de Barcelona, el nostre municipi disposa d’un total de 15.132 arbres, dels quals 7.643 són d’arbrat viari, i de 109 ha d’espais verds urbans dels quals quasi la meitat són parcs.

També hi ha altres espais verds qualificats com urbans, però majoritàriament no accessibles i sense manteniment ordinari, ocupen una superfície de 49 ha.

L’estudi observa que el nostre municipi gestiona activament el seu verd urbà i planteja propostes per continuar amb la millora dels nostres espais:
  • Reorganització dels equips, per ajustar els nivells de manteniment en funció de l’espai
  • Adaptar el tipus de verd a cada espai per aprofitar la seva potencialitat màxima i simplificar les tasques de manteniment.
  • Dotació del verd existent a partir de la recerca de nous espais i en la creació de nous eixos verds al municipi.

ESPORGA DE L’ARBRAT PÚBLIC

La cura de l’arbrat a la via pública és responsabilitat de l’Ajuntament, que en el període hivernal coordina les tasques de poda i plantació de nous exemplars.

Aquesta poda afecta a uns 2.600 arbres, principalment tipuanes, plataners, oms, moreres i pollancres, permet que els arbres creixin de forma equilibrada i evita que les branques ocupin la via pública.

A més de la poda es realitza la neteja i desherbatge dels espais on és necessari actuar així com els tractaments contra els paràsits i es reforça la neteja amb aigua a pressió per aquells paviments tacats per la melassa.

Gràcies per respectar les normes i contribuir a tenir una ciutat més neta i endreçada.

Si et trobes alguna incidència sobre aquest tema pels carrers adreçat a nosaltres

INCIDÈNCIES