TRACTAMENT DE PLAGUES A LA CIUTAT

L’Ajuntament de Sant Boi porta a terme un programa integral de Control i Tractament de Plagues a través de la xarxa de clavegueram per mantenir la via pública i els edificis municipals d’ús públic sanejats de plagues d’insectes, rosegadors, etc.

A l’estiu els escarabats, els mosquits i les rates proliferen amb molta més facilitat a causa de la calor i la humitat. Per això, durant aquesta estació l’Ajuntament intensifica la lluita amb tractaments intensius extraordinaris a tots els barris a través de la xarxa de clavegueram (tapes, desguassos i pous).

Per determinar millor els focus de proliferació de les plagues és important la col·laboració de la ciutadania.

Què fer quan la plaga és a casa nostra?
Què fer quan la plaga és a un altre establiment o espai privat?
Què puc fer si la plaga és del mosquit tigre?

Per al control de les plagues en habitatges i comunitats de veïns, l’Ajuntament recomana a la ciutadania guardar els aliments en recipients tancats, extremar la neteja, protegir les juntes de portes i finestres, revisar les instal·lacions (desguassos, sales de comptadors, arquetes d’aigües brutes, armaris, magatzems, etc) i reparar esquerdes i forats. En cas necessari, es poden fer també tractaments específics amb productes biocides.

Segons estableix l’apartat 3 f) de l’article 37 de les ordenances de Civisme i Convivència Ciutadana la persona titular és responsable del manteniment de l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors i en condicions adients d’higiene i salubritat, per tant, l’eradicació i/o eliminació d’una plaga en els establiments i espais privats és responsabilitat de la persona propietària.

Si les persones propietàries no volen assumir les despeses del tractament la comunitat pot adreçar-se al seu administrador o en últim cas anar per via judicial.

També i ha la possibilitat  d’arribar a una solució al Centre Municipal de Mediació Ciutadana (SMMC) que ofereix l’Ajuntament a l’Olivera. És un servei públic i gratuït que va néixer per ajudar a resoldre conflictes entre la ciutadania, per exemple a la comunitat de veïns, a l’escola, a la via pública, als barris, etc., mitjançant la intervenció de persones expertes en tasques de mediació.

És convenient que la ciutadania participi activament en la prevenció i control dels mosquits adoptant les mesures següents:

Retirar qualsevol recipient de l’exterior que pugui acumular aigua (joguines, cendrers, gerros, galledes, plats de sota els testos, safareigs, pneumàtics, ornaments de jardí, etc.). Si no és possible retirar-los, s’han de buidar periòdicament (mínim tres cops per setmana).

Evitar les acumulacions d’aigua en les zones de drenatge o canals de desguàs.

Si es troben recipients amb larves, no cal cap tractament amb productes químics: llençar l’aigua al terra és suficient.

Parlar amb els veïns perquè tothom faci el mateix.

Què fer quan la plaga és a casa nostra?

Per al control de les plagues en habitatges i comunitats de veïns, l’Ajuntament recomana a la ciutadania guardar els aliments en recipients tancats, extremar la neteja, protegir les juntes de portes i finestres, revisar les instal·lacions (desguassos, sales de comptadors, arquetes d’aigües brutes, armaris, magatzems, etc) i reparar esquerdes i forats. En cas necessari, es poden fer també tractaments específics amb productes biocides.

Què fer quan la plaga és a un altre establiment o espai privat?

Segons estableix l’apartat 3 f) de l’article 37 de les ordenances de Civisme i Convivència Ciutadana la persona titular és responsable del manteniment de l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors i en condicions adients d’higiene i salubritat, per tant, l’eradicació i/o eliminació d’una plaga en els establiments i espais privats és responsabilitat de la persona propietària.

Si les persones propietàries no volen assumir les despeses del tractament la comunitat pot adreçar-se al seu administrador o en últim cas anar per via judicial.

També i ha la possibilitat  d’arribar a una solució al Centre Municipal de Mediació Ciutadana (SMMC) que ofereix l’Ajuntament a l’Olivera. És un servei públic i gratuït que va néixer per ajudar a resoldre conflictes entre la ciutadania, per exemple a la comunitat de veïns, a l’escola, a la via pública, als barris, etc., mitjançant la intervenció de persones expertes en tasques de mediació.

Què puc fer si la plaga és del mosquit tigre?

És convenient que la ciutadania participi activament en la prevenció i control dels mosquits adoptant les mesures següents:

Retirar qualsevol recipient de l’exterior que pugui acumular aigua (joguines, cendrers, gerros, galledes, plats de sota els testos, safareigs, pneumàtics, ornaments de jardí, etc.). Si no és possible retirar-los, s’han de buidar periòdicament (mínim tres cops per setmana).

Evitar les acumulacions d’aigua en les zones de drenatge o canals de desguàs.

Si es troben recipients amb larves, no cal cap tractament amb productes químics: llençar l’aigua al terra és suficient.

Parlar amb els veïns perquè tothom faci el mateix.

Gràcies per respectar les normes i contribuir a tenir una ciutat més neta i endreçada.

Si et trobes alguna incidència sobre aquest tema pels carrers adreçat a nosaltres

INCIDÈNCIES